Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbrëmë një mbledhje elektronike, ku ka marrë disa vendime.

Marketing

Në këtë mbledhje, është miratuar Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026, raporti tremujor i buxhetit për vitin 2023 dhe programi i borxhit shtetëror për vitet 2024-2024.

Njoftimi i plotë i ZKM’së:

– Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2024-2026, e cila paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2024. Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë analizë të bazuar të mjedisit makroekonomik në vend, për të vendosur kështu bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë.

– Raportin tremujor të Buxhetit për vitin 2023. Gjatë këtij tremujori gjithsejtë pranimet ishin në shumë prej 675.84 milionë euro dhe paraqesin 20 për qind të pranimeve të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e tremujorit të vitit paraprak është shënuar rritje prej 22 për qind.

– Programin e Borxhit Shtetëror për vitet 2024-2026.

– Ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr. 04/73, të datës 30.04.2022, për Themelimin e Komisionit Shtetëror të Pranimit për pozitat e kategorisë së lartë drejtuese, përmes të cilit anëtarja e komisionit, Edi Gusia, drejtoreshe ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, zëvendësohet me z. Agron Llugaliu, Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës. Po ashtu, emërohet anëtari zëvendësues i Komisionit Shtetëror të Pranimit për pozitat e kategorisë së lartë drejtuese znj. Fadile Dyla, Sekretare e Përgjithshme në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në vend të znj. Anita Alaj Kalanderi për procedurën e rekrutimit: Sekretar/e i/e Përgjithshëm i/e Ministrisë së Drejtësisë.

– Vendimin për emërimin e Komisionit të Pranimit për institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin specialist të sistemeve të TIK, Grupi nr.61. në këtë përbërje:

1.1 Fikrete Zeka, Zyrtarë në DMZP/MPB, kryesuese;

1.2 Genc Hamzaj, Udhëheqës në ARS/MPB dhe zv. Drejtor i ASHI –së, anëtar;

1.3 Albert Hajrizaj, Udhëheqës në ATK/MFPT anëtar;

1.4 Besim Lushta, Udhëheqës, Dogana e Kosovës/MFPT, anëtar;

1.5 Fisnik Meha, Organizata të specializuara, anëtare.

Zëvendësues të anëtarëve të komisionit

1.1 Selami Osmani, Zyrtar i Lartë DMZP/MPB;

1.2 Sajmie Thaçi, ASHI/MPB;

1.3 Sadat Shehu, MFPT;

1.4 Halime Rama, MFPT;

1.5 Besart Hyseni, Organizata të specializuara.

Marketing